Hizmet Koşulları

1) Aksi yazılı olarak özellikle kararlaştırılmadıkça, Link Gözetim Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan böyle “Firma” olarak anılır) hizmetlerini buradaki Genel Hüküm ve Şartlara (bundan böyle “Hüküm ve Şartlar” olarak anılır) uygun olarak üstlenir ve benzer şekilde tüm hizmet öneri ve teklifleri aynı şartlara tabidir. Ticaret koşullarımız işimizin başlangıcından önce kabul edilir. Tüm sonuçlanan kontratlar, sözleşmeler ve diğer düzenlemeler, sadece bu gibi düzenlemeler ya da kontratların yapıldığı ya da gerçekleştirildiği bölgenin kanununun Hüküm ve Şartlar’ın herhangi birisinin önüne geçmesi hali dışında her hususta bu Hüküm ve Şartlar aracılığıyla yönetilecektir ve böyle bir durumda belirtilen yerel kanun, sadece bu Hüküm ve Şartlar ile uyuşmaz olması durumları dışında, her yerde geçerli olacaktır.

2) Firma gözetim, denetim, kontrol, numune alma ve test etme işleri ile meşgul olan ticari bir kurumdur. Bu sıfatla gözetim, doğrulama, muayene, test, numulendirme, ölçüm, gemiyle ilgili incelemeler ve benzer işlemleri gerçekleştirir (madde 6’ya istinaden); firma tarafından kabul edildiği şekilde tavsiye ve özel hizmetler sağlar (madde 7’ye istinaden); raporlar ve sertifikalar tevzi eder (madde 8’e istinaden); benzer meselelerle bağlantılı olarak bahsedilen işlemlere ilişkin danışmanlık hizmetleri sağlar.

3) Firma uyulacak talimatın kaynak bulduğu kişileri ya da şirketleri temsil eder (bundan böyle “Temsil olunan” olarak anılır). Başka hiç bir taraf, Temsil olunan tarafından yetkilendirilmedikçe, kısmen gözetim ya da rapor ve ya sertifika teslimi kapsamında talimat vermeye yetkili değildir. Temsil olunan’ın talimatına müteakip bu anlamda üçüncü tarafa bir söz verilmişse ya da dolaylı olarak koşullar, ticaret, görenek, kullanım ya da uygulama sonucu böyle bir söz ortaya çıkarsa, Firma bununla birlikte kendi takdirine bağlı olarak değişmez bir biçimde üçüncü bir tarafa sertifika ya da rapor teslim etmeye yetkili sayılacaktır.

4) Firma şunlara uyumlu olarak hizmetler sağlayacaktır; Firma tarafından onaylanan, Temsil olunan tarafından verilen özel talimat; Firma’nın Standart Talimat Formu ve/ ve ya kullanılıyorsa Standart Şartname Föyü; Firma teknik ve/ve ya finansal zeminde uygun değerlendirme yapacağından herhangi ilişkili ticaret, görenek, kullanım ya da uygulama benzeri metotlar.

5) Bilgilendirme ve dokümantasyon;

Temsil olunan, Firma tarafından hizmet verilecek tüm araştırmalar ve talimatlarına ilişkin yeterli bilgi, talimat ve şartname tedarik etmelidir. Firma sağlanan veya elde edilen herhangi bir yanlış ve yanıltıcı bilgiden sorumlu tutulamaz. Temsil olunan ve üçüncü taraflar arasında kontrat edilmiş sözleşmeleri yansıtan satış sözleşmeleri kopyalarının, kredi mektuplarının, konşimentoların vs. (Firma tarafından alındıysa), Firma’nın misyon ve zorunluluklarını genişletmeden ya da sınırlamadan, sadece bilgi amaçlı oldukları düşünülür

6) Firma’nın standart hizmetleri aşağıdakilerin hepsini ya da herhangi birini içerebilir;

6.1) Hasar Kontrolu, Yükleme öncesi, Yükleme ve ya tahliye gözetimi;

6.2 ) Nicel ve/ve ya niteliksel gözetim;

6.3) Ürünler, ekipman, konteynırlar, gemiler, paketleme ve nakliyenin durum gözetimi;

6.4) Numulendirme;

6.5) Laboratuvar analizi ve diğer testlere tanıklık etme;

6.6) Tartım işlemlerini denetleme;

6.7) Gemiyle ilgili incelemeler; Risk Analizi Çalışmaları

7) Madde 6’da belirtilen standart hizmetlerin kapsamını aşan özel hizmetler de ayrıca anlaşmalar aracılığıyla Firma tarafından üstlenilir. Bu gibi özel hizmetler açıklayıcı bir şekilde etraflıca değildir.

8) Raporlar ve Sertifikalar:

Firma tarafından kabul edildiği şekliyle Temsil olunan’ın talimatına göre alınan talimat sınırları içerisinde gerekli özen gösterilerek yapılan gözetime ait bulgu ve fikir beyanlarını yansıtan gözetimin rapor ve sertifikalarını neşredecektir, fakat Firmanın elde edilen belirli talimatın dışındaki herhangi bulgu ya da koşullardan söz etme ya da raporlama zorunluluğu yoktur. Bildirilen rapor uygulanan gözetimin kanıtıdır ve sadece gözetim esnasında ve yerindeki bulguları yansıtır ve sonuçlar inceleme tarihi ve yeri için geçerlidir. Anlaşma şartlarının Firma’yı bağlamamasına rağmen, sertifika düzenlenmesi alıcıları ve satıcıları satış sözleşmesi altındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf tutmaz.

9) Firmanın, kendi isteğine bağlı olarak, Temsil olunan ile kontrat edilmiş hizmetlerin   tamamı ya da herhangi bir kısmının uygulaması için herhangi bir acenta ya da yükleniciyi görevelendirme yetkisi olacaktır. Sağlanan hizmetler herhangi bir sorumluluk olmadan Firmanın imkanları dahilinde ve zamandaki yerel koşullar kadarıyla gerçekleştirilecektir.

10) Firma gözetimler için örnekler alır almaz, Temsil olunan Firmaya yazılı olarak daha uzun bir periyot için talimat vermedikçe, Firma örneklerin alınmasından itibaren 3 aylık bir periyot süresince Temsil olunanın adına örnekleri ya da örneklerin kısımlarını elinde tutacaktır. Eğer Temsil olunan bu ayrılan örneklerin Firma tarafından iletilmesini isterse, tüm iletim masrafları Temsil olunanın hesabına kesilecektir. Firma kurye hizmetleri, posta hizmetleri tarafından taşınması ve Firma’nın ofislerine gelirken ya da giderken örneklerin kaybolmasından sorumlu olmayacakır.

10.1) Temsil olunanın gereksinimleri Müşteri tarafından ya da herhangi bir üçüncü partinin laboratuvarı tarafından örneklerin analizini gerekli kılarsa, Firma doğruluğu hakkında sorumluluğu olmadan (eğer elde edinilmişse) analizin sonucunu teslim edecektir. Benzer şekilde Firmanın Müşteri ya da herhangi üçüncü bir tarafın laboratuvar analizine sadece tanıklık edebileceği yerde Firma doğru örneğin analiz edildiğine dair onay sağlayacaktır fakat diğer taraftan herhangi bir analiz ya da sonucun doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

10.2) Eğer örnek ya da hizmet kesin ya da potansiyel olarak adli kovuşturma konusu ise, bu durum iş gerçekleştirilmeden önce yazılı olarak Firmaya bildirilmelidir. Eğer bu durum bu aşamada Firmaya ifşa edilmezse, Firma muhakkak suretle uzman tanıklığı sağlamak zorunda ve hazırlığında olmayacaktır.

11) Şirket, müşteri tarafından kendisine verilen, siparişlerle bağlantılı olarak elde edilen tüm doküman ve diğer türlü bilgilerle ilgili olarak gizlilik sağlar.  Bilginin akreditasyon kurumu, T.C. yasaları, hükümet emri, mahkeme kararı, yönetmelik, kurallar dahilinde veya herhangi bir yetkili mahkeme tarafından açıklanması istenmediği sürece, belgeler ve bilgiler ancak müşterinin veya müşteri tarafından yetkilendirilen şahsın böyle bir paylaşıma olanak veren onayı ile üçüncü taraflara gösterilir.

12) Hizmetlerle ilgili çözüme kavuşturulamayan her türlü sorun için Müşteri, Şikayet ve İtirazlar Kuruluna başvurma hakkına sahiptir.  Bu amaçla Firma Şikayet ve İtiraz Prosedürü mevcuttur. 

13) Temsil olunan;

13.1) İstenen hizmetlerin etkin olarak gerçekleştirilmesini mümkün kılmak için Firmaya talimat ve yeterli biginin zamanında ve İngilizce ve/veya Türkçe dillerinde yazılı olarak verildiğini garanti edecektir;

13.2) İstenen hizmetlerin etkin olarak gerçekleştirilmesini mümkün kılmak için Firmanın temsilcileri için tüm gerekli erişimleri sağlayacaktır;

13.3) Gerektiğinde, istenen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her bir özel alet ve personeli giderecektir;

13.4) Hizmet uygulamaları esnasında çalışma koşulları, sahaları ve kurulumlarının emniyet ve güvenliği için gerekli her önlemin alındığından emin olacaktır ve gerekli olsun ya da olmasın bu hususta Firma’nın tavsiyesine itimat etmeyecektir;

13.5) İstenen hizmetlerin uygulamasında karşılaşılabilecek herhangi bir mani ya da kesilmeyi ortadan kaldırmak ya da çözmek için gerekli tüm adımları alacaktır:

13.6) Tüm haklarını tamamen kullanacaktır ve Firma tarafından bir rapor ya da sertifika verilse de verilmese de tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu durumda Firma Temsil olunana karşı hiç bir zorunluluk altında olmayacaktır.

13.7) Herhangi bir talimat, örnek ya da test etme ile ilişkili fiili ya da muhtemel bilinen, bunlarla sınırlı kalmamak üzere örnek olarak, radyasyon varlığı ya da riski, zehirli, zararlı ya da patlayıcı element ya da maddeler, çevresel kirlilik ya da zehirler gibi her türlü risk ve tehlikenin öncesinde yazılı olarak Firmayı bilgilendirecektir.

14) Firma hizmetlerinin uygulanmasında gerekli dikkat ve beceriyi uygulamayı üstlenir ve sadece Temsil olunan tarafından kanıtlanan büyük kusur durumlarında iş birliği      içinde çalışma yapar. Herhangi bir şekilde doğa kaybı, hasarı ve ya masrafı ve herhangi bir şekilde ortaya çıkan iddiaların herhangi biriyle ilgili olarak Firmanın Temsil olunana olan yükümlülüğü, böyle iddialara sebebiyet veren özel kontrat altında istenen belli hizmet konusunda ödenecek komisyon ya da ücret miktarının on katına eşit toplam tutarı hiç bir şekilde aşmayacaktır. Ücret ve ya ödenecek komisyonun bir takım hizmetlerle ilgili olduğu ve bu hizmetlerin birine ilişkin bir iddia ortaya atıldığı yerde,  bu paragrafın amaçlarına uygunluk için ücret ya da komisyon her bir hizmetin uygulanmasında yer alan tahmini süreye ilişkin olarak tahsis edilir. Her bir hizmet için sorumluluk 20.000 TL tutarını asla aşamaz. Firmanın herhangi bir yükümlülüğü dikkate alması için gerekli olan bir ön koşul Firmadan kaynaklanan tüm ücret ve giderlerin ödenmiş olmasıdır.

15) Temsil olunan uygulama, sözde uygulama ve ya uygulamayı yapmama durumlarıyla ilgili olarak herhangi bir şekilde doğa kaybı, hasarı ve ya masrafı ve herhangi bir şekilde ortaya çıkan iddiaların herhangi biri için, herhangi bir hizmete ilişkin herhangi böyle bir iddianın tutarının paragraf 12’de bahsedilen limiti aşmaması halinde, üçüncü bir taraf tarafından yapılan tüm iddialara karşı, Firmayı ve görevlilerini, çalışanlarını, acentalarını ya da alt yüklenicilerini garanti altına alacak, sorumlu tutmayacak ve teminat verecektir.

16) Temsil olunan ilgili fatura tarihinden itibaren 15 iş gününden daha geç olmayacak şekilde veya firma tarafından yazılı olarak mütabık kalınan böyle bir diğer periyot içerisinde geciktirmeden ödeme yapacaktır. Firmanın ödemeye kadar fatura tarihinden itibaren zaman zaman LIBOR üzerinden yıllık yüzde 3.0 oranında faiz alma hakkını saklı tutmasının aksine tüm özel ücretler firmadan sağlanır. Müşterinin, Firmaya yönelik itham edilebilecek herhangi bir anlaşmazlık, karşı iddia ve ya mahsup etme nedeniyle Firmaya bağlı herhangi bir tutar ödemesini elinde tutma ya da sonraya bırakma hakkı olmayacaktır.
Müşteri tarafından alacaklılar, iflas, acizlik, yedieminlik ya da iş durdurulması ile ödeme düzeninin herhangi bir şekilde durdurulması durumunda, Firma hizmetlerinin tüm ileriki uygulamalarını bir an önce ve yükümlülük olmadan askıya alma hakkına sahiptir.

17) Firma’nın kontrolü dışında herhangi bir nedenden dolayı, sipariş verilen ya da anlaşması yapılan herhangi bir hizmeti uygulama ya da tamamlamasıyla ilgili Firmanın engellenmesi durumunda, Temsil olunan Firma’ya, fiili olarak yapılan tüm başarısız masraf miktarını ve ya fiili olarak gerçekleştirilen hizmet oranına (eğer varsa) eşit komisyon ya da kabul edilen ücret oranından kaynaklanan miktarı ödeyecektir ve Firma istenen hizmetlerin kısmi ya da bütün olarak yapılmamasının tüm sorumluluğundan kurtulacaktır.

18) Firmanın her görevlisi, çalışanı, acentası ve alt yüklenicisi bu Hüküm ve Şartlarda bulunan tazminat ve güvencenin limitinden faydalanacaktır ve şimdiye kadar olduğu gibi bu tarz limitlere ilişkin Firma tarafından yapılan her sözleşme sadece kendi yararına değil ayrıca bahsi geçen her benzer kişi için acenta ve vekil olarak da yapılır.

19) Kontrat edilmiş herhangi bir hizmeti gerçekleştirme esnasında tahmin edilemeyen herhangi bir problem ya da masraf çıkması durumunda, Firma hizmeti tamamlamak için harcanan gerekli fiyat ve ek zamanı karşılamak için ek masraflar yapma hakkına sahip olacaktır.

20) Firma, tüm kayıp, hasar ve gider iddiaları için iddiaya meydan veren hizmeti yapan Firma tarafından verilen sertifika ya da rapor tarihinden sonraki bir yıl içerisinde ya da bu tarz bir hizmetin tamamlanması gerektiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde herhangi iddia edilen bir gerçekleştirmeme durumunda dava açılmadıkça, Müşteriye olan tüm yükümlülüklerinden azledilecektir.

21) Elektronik posta ve faks dahilinde bulunan tüm sonuç ve veriler sadece Firma dosyasının orijinal dokümanıyla desteklendiği sürece geçerlidir.

22) Bu Hüküm ve Şartlar Türk Kanunu ile yönetilmektedir ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine bağlıdır.

23) Bu Hüküm ve Şartların hiç bir değişimi, düzeltmesi ve feragatı yazılı olarak ve Firmanın bir görevlisi tarafından imzalanmış olmadıkça yürürlükte olmayacaktır.

30.165 Ekspertiz Dosyaları
8.356 Sigorta Ekspertizleri
85 Kargo Çeşitleri
32 Hizmet Ülkeleri